OBCHODNÉ PODMIENKY

 obchodná spoločnosť Anrossi s.r.o.

   

so sídlom Esterházyovcov 1554/27 924 01 Galanta Slovenská republika      

identifikačné číslo: 45 399 921      

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.anrossi.cz

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1.Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti Anrossi s.r.o., so sídlom Esterházyovcov 1554/27 924 01 Galanta Slovenská republika, identifikačné číslo: 45 399 921, (ďalej len „predávajúcí“) upravujú vzájemné práva a povinnosti zmluvných strán vzniklé v súvislosti alebo na základe kupnej zmluvy (ďalej len „kupná zmluva“) uzatváranej mezi predávajúcím a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.anrossi.cz, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

 

1.2.Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnené na adrese www.anrossi.cz (ďalej len „webová stránka“) a ďalšie súvisejúce právne vzťahy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

 

1.3.Ujednania odchylné od obchodných podmienok je možné zjednať v kupnej zmluve. Odchylné ujednania v kupnej zmluve majú prednosť před ustanoveniami obchodných podmienok.

 

1.4.Ustanovenia obchodných podmienok sú nedielnou súčasťou kupnej zmluvy. Kupná zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kupnú zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

 

1.5.Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotčené práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

 

UŽIVATEĽSKÝ ÚČET

1.6.Na základe registrácie kupujúceho prevedenej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho uživatelského rozhrania. Zo svojho uživatelského rozhrania môže kupujúci prevádzať objednávanie tovaru (ďalej len „uživateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúcí prevádzať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

 

1.7.Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúcí povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v uživatelskom účte je kupujúcí pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v uživatelskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

 

1.8.Prístup k uživatelskému účtu je zabezpečený uživatelským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných k prístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

 

1.9.Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie uživatelského účtu tretím osobám.

 

1.10.Predávajúci môže zrušiť uživatelský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj uživatelský účet dlhšie jako 6 mesiacov nevyužívá, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kupnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

 

1.11.Kupujúci bere na vedomie, že uživatelský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

 

 

UZAVRETIE KUPNEJ ZMLUVY

1.12.Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim k predaji, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisejúcich poplatkov. Ponuka prodeja tovaru a ceny tohoto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je omedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kupnú zmluvu za individuálne zjednaných podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť kupnú zmluvu ohľadne tohoto tovaru.

 

1.13.Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením  a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

 

1.14.Pre objednanie tovaru vyplní kupujúcí objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

 

  • objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíku webového rozhrania obchodu),
  • spôsobe úhrady kupnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
  • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

 

1.15.Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené zkontrolovat a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačítko „objednať“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci neodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v uživatelskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

 

1.16.Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kupnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

 

1.17.Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením príjmu objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

 

1.18.Kupujúci bere na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kupnú zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré skôr podstatným spôsobom porušily kupnú zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

 

1.19.Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kupnej zmluvy. Náklady vzniklé kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavrením kupnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonné hovory) si hradí kupujúci sám.

 

 

CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

1.20.Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kupnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

- v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke

- bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 2300837020/2010, vedený u spoločnosti Fio banka, a.s. (ďalej len „účet predávajúceho“)

 

1.21.Spoločne s kupnou cenou je kupujúci povinný zaplatit predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumia sa ďalej kupnou cenou i náklady spojené s dodaním tovaru.

 

1.22.V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kupná cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kupná cena splatná do piatich (5) dní od uzavretia kupnej zmluvy.

 

1.23.V prípade bezhotovostnej platby je kupující povinný uhrádzať kupnú cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradit kupnú cenu splnený okamžikom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

 

1.24.Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujícího nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 1.16), požadovať uhradenie celej kupnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 odst. 1 občanského zákoníku sa nepoužije.

 

1.25.Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

 

1.26.Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené obecne záväznými právnymi predpisami, vystaví predávajúci ohľadne platieb prevádzaných na základe kupnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

 

 

ODSTÚPENIE OD KUPNEJ ZMLUVY

1.27.Kupujúci bere na vedomie, že podľa ustanovenia § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Z.z., občiansky zákoník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občianský zákoník“), ne je možné mimo iné odstúpiť od kupnej zmluvy na dodávku tovaru:

         - upraveného podľa želania kupujúceho

         - ktoré podlieha rýchlej skaze

         - ktoré bolo po dodaní zmiešané s iným tovarom

        - v uzavretom obale, ktoré spotrebitel z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť

          - audio a video nahrávok a počítačových programov, v prípade keď spotřebitel ich originálny obal otvoril

           - novín, periodík a časopisov

 

1.28.Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 1.27 či o iný prípad, kedy nie je možné od kupnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 53 odst. 7 občianského zákoníku právo od kupnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kupnej zmluvy musí byť predávajúcemu prekazatelne doručené do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, a to na adresu prevádzkárne predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho.

 

1.29.V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 1.28 obchodných podmienok sa kupná zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do piatich (5) pracovných dní od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebený a, ak je to možné, v pôvodnom obale.

 1.30.V lehote desiatich (10) dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa čl. 1.29 obchodných podmienok je predávajúci oprávnený previesť prezkúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný či čiastočně spotrebovaný.

 

1.31.V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 1.28 obchodných podmienok vráti predávajúci kupnú cenu (bez nákladov vynaložených na dodanie tovru) kupujúcemu najneskôr do desiatich (10) dní od skončenia lehoty na prezkúmanie tovaru podľa čl. 1.30 obchodných podmienok, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť kupnú cenu v hotovosti už pri vracaní tovaru kupujúcim.

 

1.32.Kupujúci bere na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu vôči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kupnej ceny. Rovnako tak nárok na zmluvnú pokutu podľa čl. 1.29 obchodných podmienok je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kupnej ceny.

 

 

PREPRAVA A DODANIE TOVARU

1.33.Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, pokiaľ nie je v kupnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavku kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

 

1.34.Ak je predávajúci podľa kupnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávkee, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

 

1.35.V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom než bolo uvedené v objednávke, je kupujúcí povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 

1.36.Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkolvek závad toto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúcí zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru splňovala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadne porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.

 

1.37.Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť dodacie podmienky predávajúceho.

 

 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

1.38.Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými obecně záväznými predpismi (najmä ustanovením § 612 a násl. § 613 až § 627 občianského zákoníku).

 

1.39.Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kupnou zmluvou, najmä, že je bez závad. Zhodou s kupnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a užitné vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi predvádzanej reklamy očakávané, poprípade akosť a užitné vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkom právnych predpisov, je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovídá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

 

1.40.V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kupnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kupnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kupnej zmluve, a to podľa požiadavku kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je taký postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozporu s kupnou zmluvou vedel alebo rozpor s kupnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kupnou zmluvou, ktorý sa prejaví behom šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa neprekáže opak.

 

1.41.Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo o veci použité, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa prejavia ako rozpor s kupnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

 

1.42.Práva kupujúceho vyplývajúce z odpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej odpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese: Esterházyovcov 1554/27 924 01 Galanta, Slovenská republika.

 

 

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1.43.Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kupnej ceny tovaru.

 

1.44.Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčásti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

 

1.45.Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanismy, programové vybavení alebo jiné postupy, ktoré by mohly mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

 

1.46.Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kodexami chovania v zmysle ustanovenia § 53a odst. 1 občianskeho zákoníku.

 

1.47.Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie odpovědnosť za chyby vzniklé v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku užitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

 

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

1.48.Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

 

1.49.Kupujúci súhlasí so zpracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefonné číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).

 

1.50.Kupujúci súhlasí so zpracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kupnej zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení k objednávke.

 

1.51.Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom uživatelskom účte, pri objednávke prevedenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

 

1.52.Zpracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu ako zpracovatela. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho predávané tretím osobám.

 

1.53.Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 

1.54.Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovolné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho.

 

1.55.V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 1.52) prevádzá spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromého a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

               - požiadať predávajúceho alebo spracovatela o vysvetlenie,

- požadovať, aby predávajúci alebo spracovatel odstránil takto vzniklý stav. Predovšetkým sa môže jednať o blokovanie, prevedenie opravy, doplnenie alebo likvidácia osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety uznaná za oprávnenú, predávajúci alebo spracovateľ odstráni neodkladne závadný stav. Ak predávajúci alebo spracovateľ nevyhovie žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojim podnetom na Úrad pre ochranu osobných údajov priamo.

 

1.56.Ak kupujúci požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu predať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprřevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

 

1.57.Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho.

 

 

DORUČOVANIE

 

1.58.Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kupnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovatela poštových služieb (podľa volby odosielatela). Kupujúcemu je doručované na adresu elektronickej pošty uvedenej v jeho uživateľskom účte.

 

1.59.Správa je doručená:

 

- v prípade doručovania elektronickou poštou okamžikom jej prijatia na server príchodzej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zaistená certifikátom

- v prípade doručovania osobne či prostredníctvom prrevádzkovatela poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,

- v prípade doručovania osobne či prostredníctvom prevádzkovatela poštových služieb tiež odoprením prevzatia zásielky, ak adresát odoprie (prípadne osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať,

- v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a daní výzvy adresátovi k prevzatiu uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to i v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.60.Pokiaľ vzťah súvisiaci s užitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kupnou zmluvou obsahuje mezinárodný (zahraničný) prvok, potom strany zjednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotčené práva spotrebiteľa vyplývajúce z obecno záväzných právnych predpisov.

 

1.61.Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povolovaniu. Živnostenskú kontrolu prevádzá v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

 

1.62.Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpí ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kupnej zmlouvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

 

1.63.Kupná zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

 

1.64.Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Esterházyovcov 1554/27 924 01 Galanta, Slovenská republika , adresa elektronickej pošty info@anrossi.sk, telefon +420 731 473 007.

 

V Galante dňa 24.5.2018